Enter your search keywords.

Admission Form

Child's school experience including present institution:
Prev Next
Prev Next
Prev Next
तल सोधिएका आफूसित सम्बन्धित प्रश्नको मात्र उत्तर दिनुहोला ।
Do you have internet access at home?
तपाईको घरमा इन्टरन्टको सुबिधा छ ?
Do you have electricity backup at home?
तपाईको घरमा विजुलिको अन्य विकल्प छ ?
Can you make an arrangement to pick your child at any time of the day in case of an emergency?
यदि तपाइको नानी विद्यालयमा भएको बेला कुनै किसिमको आपतकालीन अवस्था आयो भने दिनको समयमा विद्यालयबाट नानीलाई लाने व्यवस्था मिलाउन सक्नु हुन्छ?
Is your child a vegetarian?
तपाईका नानी साकाहारी हो ?
Would you require Premier Schorship? (Consideration for scholarship grant and the amount awarded are based on the predetermined scholarship criteria & the over all allocated scholarship fund.)
के तपाईको नानीलाई छात्रवृत्ती चाहिन्छ ?
Prev Next
Previous Next